დამოკიდებულება რუსულის მიმართ საქართველოში - 1962 წ.


#1