აიტი გადაწყვეტილებები


#1

თანამედროვე კომპანია IT მიმართულების გარეშე ფაქტობრივად რთული წარმოსადგენია, ვინაიდან ეს სწორედ ის ერთ-ერთი ფუნდამენტია, რომლის გამართულ მუშაობაზეც უნდა დაშენდეს უამრავი გადაწყვეტილება. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის გარეშე დღეს წარმატების მიღწევა თითქმის წარმოუდგენელიც კია, შესაბამისად ნებისმიერი ტიპისა თუ ზომის კომპანია უნდა ეცადოს იმას, რომ IT სერვისები ეფექტურად იყოს მართული, შიდა სისტემა გამართული და ფუნქციური იყოს.

ნებისმიერ კომპანიაში მნიშვნელოვანია ინფორმაციის შენახვა და ეფექტურად გადაცემა, ხოლო დროთა განმავლობაში, კომპანიის განვითარებასთან ერთად, ინფორმაცია აუცილებლად იმატებს, რაც საჭიროებას ქმნის, რომ ის უფრო უკეთ იყოს დაცული. იმისათვის, რომ კომპანიაში დაგროვებული დიდი მოცულობის ინფორმაცია სათანადოდ იყოს დაცული, აუცილებელია დატა ცენტრი ძალიან კარგად იყოს გამართული. როგორც წესი, წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე, თანამედროვე კომპანიაში, მის განვითარებასთან ერთად იზერდება და იხვეწება IT ინფრასტრუქტურაც. აუცილებელია ეტაპობრივად ხელახლა იქნეს შემოწმებული რამდენად კარგადაა შენახული აუდიო, ვიდეო თუ სხვა სახის ინფორმაცია და მონაცემი.

ინფორმაციის სწორად მართვისა, გადაცემისა თუ დაცვისთვის მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, ის საიმედოდ და უსაფრთხოდ იყოს შენახული. ამისათვის აუცილებელია სასერვერო სივრცის მოწყობა, სადაც სერვერებზე შენახული დიდი მოცულობის ინფორმაცია იქნება თავმოყრილი. მნიშვნელოვანია, რომ ეტაპობრივად მოხდეს სისტემის რევიზია და სათანადო ნაწილის განახლება, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევებს.


#2

ინფორმაციის დაცულობა და მართვა კომპანიაში

კომპანიაში საკუთარი ინფორმაციის დაცვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ყველაზე ღირებული სწორედ რომ ეს ინფორმაციაა ხოლმე. რაც უფრო მეტად ვითარდება კომპანია და რაც უფრო წარმატებული ხდება, მით უფრო მიმზიდველი ხდება ის ჰაკერებისთვისაც, ვისი მთავარი მიზანი პირადი ინფორმაციის მოპოვება და მისი საკუთარი მიზნებით გამოყენებაა. აქედან გამომდინარე, ჩნდება აუცილებლობა, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა პროცესი მაღალ დონეზე გამართული იყოს, ხოლო IT უსაფრთხოება შესაბამისად დაცული. რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგია, მით უფრო მარტივია ინფორმაციის გადაცემა და შენახვა, თუმცა ამის პარალელურად ეს ადამიანებს საშუალებას აძლევს ახალი შესაძლებლობებით შეძლონ ინფორმაციის არაკანონიერად მოპოვება, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს სისტემა ეტაპობრივად გადიოდეს შემოწმებას და საჭიროების შემთხვევაში ღებულობდეს განახლებას.

პირადი ინფორმაციის დაცვასა თუ შენახვასთან ერთად, მნიშვნელოვანია დალაგებული იყოს მისი გავრცელების, ერთმანეთში გადაცემის გზები. აუცილლებელია ორგანიზებული იყოს ის, თუ როგორ გამოიყენება, რა მექნიზმებით იმართება, ვის აქვს წვდომა და რა გზით ხდება მისი გადაცემა. თანამედროვე რეალობაში მნიშვნელოვანია, რომ დანერგილი იყოს მაღალ ეფექტური და საიმედო საკაბელო ინფრასტრუქტურა, რომლის საუკეთესო ალტერნატივა არის სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემა. ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ოპტიმალურად იყოს დაორგანიზებული საკაბელი ინფრასტრუქტურა. ის ყველა შესაძლო ცვლილებაზე სწრაფი რეაგირების საშუალებას იძლევა, რაც, თავის მხრივ, იწვევს მთლიანად სისტემური ფუნქციონირების ეფექტურობის ზრდას, მომსახურებისა და მხარდაჭერის ხარჯების მინიმიზაციას. ბოლო წლებში, აღნიშნული ტექნოლოგია სულ უფრო მეტ ინტერესს იძენს, რადგან მისი მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი რანგის ორგანიზაციაში თანამედროვე, მაღალსიჩქარიანი ქსელების აგება.


#3

ეფექტური კომუნიკაცია კომპანიაში

წარმატების მისაღწევად, ბევრ სხვა თვისებაზე მეტად, აუცილებელია კომუნაკაციის ხელოვნების ფლობა. თითქოს კარგად ნაცნობი ფრაზაა, თუმცა ამ მარტივი ფრაზის უკან უამრავი რთული მიდგომა იმალება, რომელთა გამოყენებით კომპანიის მენეჯერები ცდილობენ შიდა თუ გარე კომუნიკაცია მაქსიმალურად კომფორტული და ეფექტიანი გახადონ. ორგანიზაციისთვის უპირველესად მნიშვნელოვანია მოწესრიგებული ჰქონდეს ინფორმაციის შიდა გადაცემის გზები, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ თანამშრომლებმა სრულფასოვნად შეძლონ ერთმანეთისთვის მონაცემებისა თუ აზრების გაზიარება და მათი ინტერაქცია კომფორტული იყოს. კომპანიებში, სადაც საჭიროა ხშირი სატელეფონო კომუნიკაცია, აუცილებელია ეს დეტალი სრულყოფილად გამართული იყოს. რეკომენდირებულია გარკვეულ დროში ერთხელ მაინც ბაზარზე არსებული ინოვაციებისთვის თვალის შევლება და ყველაზე მაღალ შედეგის მომცემი სიახლის დანერგვა ამ სფეროში. სატელეფონო კომუნიკაცია ნებისმიერი ორგანიზაციის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტია, რომელიც უზრუნველყოფს დისტანცირებულ ოფისებსა თუ ოთახებს შორის მონაცემთა ეფექტურ და მყისიერ ურთიერთგაცვლას. დროთა განმავლობაში, საჭირო გახდა ისეთი ტექნიკის დანერგვაც, როგორიცაა ხმის ჩამწერი სისტემები, რაც აუცილებელი ინფორმაციის შენახვას უწყობს ხელს. სატელეფონო კომუნიკაციიის სისტემის გამართვა რთული პროცესია, რომლის განხორციელებაც თანამედროვე IP ტელეფონების მეშვეობითაა შესაძლებელი, ATS და ხმოვანი ქსელური ინტერფეისით. ATS აპარატები განკუთვნილია სიგნალების და ზარების დისტრიბუციისთვის და გადართვისთვის. სისტემა უშუალოდ კაბელების გარდა მოიცავს ქსელურ ინფრასტრუქტურას, რომელიც თავის მხრივ, აერთიანებს პასიურ და აქტიურ მოწყობილობებს, მარშრუტიზატორებს, კომუტატორებს, აგრეთვე ქსელურ გამოსასლელებს, საკომუტაციო პაჩ-პანელებს და სხვა.